Sports

खेळाडूंच्या आरक्षणासंबंधी:

अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळांडूचे आरक्षण शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक रा.क्री.धो.-२००२/प्र.क्र.६८/क्री.यु.से.-२, दिनांक १ जुलै २०१६ तसेच शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : रा.क्री.धो.-२००२/प्र.क्र.६८/क्री.यु.से.-२, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ आणि यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील.

क्रीडाविषयक अहर्ता: खेळाडूंसाठी आरक्षित पदांवर नियुक्ती देण्यासाठी खेळाडूने क्रीडाविषयक क्षेत्रात खालीलप्रमाणे कामगिरी केलेली असावी:

अ.क्र. क्रीडाविषयक अहर्ता खेळविषयक पात्रता
अ.     वैयक्तिक स्पर्धा ब. सांघिक स्पर्धा
गट ‘अ’ साठी पात्र क्रीडा स्पर्धा
1 अधिकृत आंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ गट क्रीडा स्पर्धा महाराष्ट्राच्या खेळाडूने भारताचे प्रतिनिधित्व करताना प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक मिळविणे आवश्यक महाराष्ट्राच्या खेळाडूचा समावेश असलेल्या भारतीय संघाने प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक
1 ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा क. अधिकृत आंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ गट क्रीडा स्पर्धा जागतिक आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा व आंतरराष्ट्रीय शालेय महासंघाद्वारे आयोजित जागतिक शालेय क्रीडा स्पर्धा या स्पर्धामधील ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांना ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या स्पर्धांचा समावेश असलेले खेळ व बुद्धिबळ तसेच कबड्डी व खो-खो हे देशी खेळच खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र असतील.
2 एशियन गेम्स
3 जागतिक क्रीडा स्पर्धा
4 एशियन चम्पिअनशिप
5 कॉमनवेल्थ गेम्स
6 कॉमनवेल्थ चम्पिअनशिप
7 युथ ऑलिम्पिक्स
8 ग्रान्डमास्टर (बुद्धिबळ)
2 पॅरा ऑलिम्पिक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा
1 पॅरा ऑलिम्पिक गेम्स
2 पॅरा एशियन गेम्स
3 वर्ल्ड पॅरा ऑलिम्पिक गेम्स
3 जागतिक आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा
जागतिक आंतरविद्यापीठ बोर्डाने आयोजित केलेले खेळ
4 आंतरराष्ट्रीय शालेय महासंघाद्वारे आयोजित जागतिक शालेय क्रीडा स्पर्धा आंतरराष्ट्रीय शालेय महासंघाद्वारे आयोजित केलेले खेळ
5 ग्रान्डमास्टर किताब

 

गट ब साठी पात्र क्रीडा स्पर्धा
अ.     वैयक्तिक स्पर्धा ब. सांघिक स्पर्धा
1 गट अ पदाकरिता विहित केलेली खेळ विषयक अहर्ता धारण करणारा खेळाडू

अथवा

महाराष्ट्राच्या खेळाडूने भारताचे प्रतिनिधित्व करताना/ महाराष्ट्राचे/विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व करताना प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक मिळविणे आवश्यक अथवा आंतरराष्ट्रीय मास्टर किताब मिळविणे आवश्यक महाराष्ट्राच्या खेळाडूचा समावेश असलेल्या भारतीय संघाने महाराष्ट्राच्या /विद्यापीठाच्या संघाने प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक मिळविणे आवश्यक/ ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत सहभाग
2 अधिकृत आंतरराष्ट्रीय कनिष्ठ गट क्रीडा स्पर्धा
1 ज्युनिअर वर्ल्ड चम्पिअनशिप
2 युथ कॉमनवेल्थ गेम्स
3 कनिष्ठ गटातील एशियन चम्पिअनशिप क. अधिकृत आंतरराष्ट्रीय कनिष्ठ गट क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा वरिष्ठ गट, राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय ग्रामीण व महिला क्रीडा स्पर्धा, अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा या स्पर्धामधील ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये समावेश असलेले खेळ व बुद्धिबळ तसेच कबड्डी व खो-खो हे देशी खेळच खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र असतील.
4 कनिष्ठ गटातील कॉमनवेल्थ चम्पिअनशिप
5 आंतरराष्ट्रीय मास्टर किताब (बुद्धिबळ)
3 राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा वरिष्ठ गट
1 राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा
2 अधिकृत राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा (वरिष्ठ गट)
4 पॅरा ऑलिम्पिक राष्ट्रीय स्पर्धा
1 पॅरा ऑलिम्पिक राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा
5 राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धा
6 राष्ट्रीय ग्रामीण व महिला क्रीडा स्पर्धा
7 अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा
8 आंतरराष्ट्रीय मास्टर किताब (बुद्धिबळ)

 

गट क साठी पात्र क्रीडा स्पर्धा
अ.     वैयक्तिक स्पर्धा ब. सांघिक स्पर्धा
1 गट अ व गट ब पदाकरिता विहित केलेली खेळ विषयक अहर्ता धारण करणारा खेळाडू

अथवा

महाराष्ट्राच्या खेळाडूने भारताचे प्रतिनिधित्व करताना/ महाराष्ट्राचे/विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व करताना प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक मिळविणे आवश्यक अथवा आंतरराष्ट्रीय मास्टर किताब मिळविणे आवश्यक महाराष्ट्राच्या खेळाडूचा समावेश असलेल्या भारतीय संघाने महाराष्ट्राच्या /विद्यापीठाच्या संघाने प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक मिळविणे आवश्यक/ ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत सहभाग
2 राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा कनिष्ठ गट
1 राष्ट्रीय ज्युनिअर गट अजिंक्यपद स्पर्धा क. अधिकृत आंतरराष्ट्रीय कनिष्ठ गट क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा वरिष्ठ गट, राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय ग्रामीण व महिला क्रीडा स्पर्धा, अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा या स्पर्धामधील ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये समावेश असलेले खेळ व बुद्धिबळ तसेच कबड्डी व खो-खो हे देशी खेळच खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र असतील.
3 राष्ट्रीय वरिष्ठ क्रीडा स्पर्धा
1 राज्यस्तर वरिष्ठ गटातील अजिंक्यपद स्पर्धा
4 राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पर्धा
5 राज्यस्तर ग्रामीण व महिला क्रीडा स्पर्धा
6 राज्यस्तर आंतरविद्यापीठ स्पर्धा (अश्वमेध)
7 राज्यस्तर आदिवासी क्रीडा स्पर्धा
8 राज्यस्तर पॅरा ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा
9 राज्यस्तर अपंग क्रीडा स्पर्धा

 

स्पर्धाविषयक अन्य अटी व शर्ती साठी एमपीएससीच्या वेबसाईटवरील: “General Instructions to Candidate”  ही पीडीएफ पहावी.

Also read the exam notification very carefully about the date of the certifcates and validity certification date of these certificates.